Mutsaers & Sloot | PRIVACY VERKLARING
13383
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13383,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij

van groot belang

Algemeen

Mutsaers & Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen verwerkt.

 

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan geschieden via een enquête of via een ingehuurde specialist die dit onderzoek vorm geeft. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • Wij dienen privacygevoelige medische informatie te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk is bij het re-integreren van een werknemer die door omstandigheden medisch niet in staat is arbeid te verrichten.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanzelfsprekend in overleg met u en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen verwerkt de navolgende algemene, bijzondere en gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Werkgevergegevens
 • Persoonsgegevens van onze ingehuurde krachten
 • Informatiemails van opdrachtgevers en cliënten
 • Overige persoonsgegevens via in correspondentie en telefonisch contact

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • De grondslag van gegevensverwerking en verzamelen is gelegen in het volgende:
  • artikel 6, eerste lid, sub a t/m f van de AVG – persoonsgegevens worden verwerkt door een bedrijfsarts:
   • De voornaamste grondslagen voor een bedrijfsarts zijn: de uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang het beschermen van vitale belangen van betrokkene of vervulling van een algemeen belang.
   • Artikel 30, eerste lid, onder b, AVG en artikel 14, zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Maar het kan ook zijn dat u ons toestemming geeft.

 

In deze wetgeving staat opgenomen dat een bedrijfsarts uitsluitend op basis van

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

Verzamelen en verwerken kan geschieden mondeling of schriftelijk.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere artsen, het (laten) uitvoeren van een onderzoek, behandelingen of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen.

 

Daarnaast kan Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen gegevens met partijen (verwerkers) deelt, maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien u Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen schriftelijk hiervoor machtigt, kunnen wij persoonsgegevens delen met derden zonder verwerkersovereenkomst.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Medische stukken: volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’;

 

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit ;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke verplichten van een bedrijfsarts en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

[vermeld hier zelf naam Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen + e-mailadres + correspondentie-adres + eventueel telefoonnummer].

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacy statement

Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Mutsaers&Sloot, bedrijfs-en verzekeringsartsen gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met info@mutsaers-sloot.nl